วันที่ประกาศหัวข้อ
4 ธันวาคม 2566จ้างเหมาซ่อมแซมตู้คอนโทรลควบคุมปั้มสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด ๔๐ แรง มอเตอร์ไฟฟ้า ๓ เฟส สูบน้ำใสขึ้นหอถังแชมเปญ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ธันวาคม 2566ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารเคมี โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) และคลอรีนผง ๖๕%) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ธันวาคม 2566โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ
1 ธันวาคม 2566จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ (ทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ 442-62-0011) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ธันวาคม 2566ซื้อโล่ประกาศเกียรติคุณใช้ในงานตามโครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง