การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Displaying 1-4 of 4 results.
คำสั่งมอบหมายกองงานรับผิดชอบดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
คำสั่งมอบหมายกองงรานรับผิดชอบดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของอปท.2564
กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านคอรัปชั่น
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์กรและการปฏิบัติราชการหรือสภากาแฟ