ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 2 พฤศจิกายน 2566 ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2566
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 2 ตุลาคม 2566 ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2566
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 4 กันยายน 2566 ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2566
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 11 สิงหาคม 2566 ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 3 เมษายน 2566 ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 22 มีนาคม 2566 รายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 28 ธันวาคม 2565 รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 5 พฤษภาคม 2565 แผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 5 พฤษภาคม 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ปี 65
ไม่มีข้อมูล!!
 ประเภท : สถิติการเงิน 5 พฤษภาคม 2565 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง