ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 3 เมษายน 2567 ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2567
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 5 มีนาคม 2567 ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 มีนาคม 2567 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด)
 ประเภท : สถิติการเงิน 28 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 2 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2567
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 4 มกราคม 2567 ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2566
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 22 ธันวาคม 2566 รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2566
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 1 ธันวาคม 2566 ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 2 พฤศจิกายน 2566 ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2566
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 2 ตุลาคม 2566 ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2566