การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

Displaying 1-5 of 12 results.
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2566
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แบบรับรองตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการติดตามมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1)