มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 1-3 of 3 results.
ประกาศนโยบายความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู
บันทึกขออนุมัติจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
บันทึกขออนุมัติจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ