วันที่ประกาศหัวข้อ
29 กุมภาพันธ์ 2567ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดวังตะกู ผลิตจากน้ำนมโคแท้ ๑๐๐% นมพาสเจอร์ไรส์ (ถุง/กล่อง) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร พร้อมหลอดสำหรับดื่ม (ทุกวันทำการ) จำนวน ๗,๑๒๕ ถุงๆละ ๖.๘๙ บาท/ถุง และนมกล่อง จำนวน ๑๑,๒๕๐ กล่องๆละ ๘.๑๓ บาท/กล่อง จำนวน ๓๗๕ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กุมภาพันธ์ 2567ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู ผลิตจากน้ำนมโคแท้ ๑๐๐% นมพาสเจอร์ไรส์ (ถุง/กล่อง) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร พร้อมหลอดสำหรับดื่ม (ทุกวันทำการ) จำนวน ๑,๒๙๒ ถุงๆละ ๖.๘๙ บาท/ถุง และนมกล่อง จำนวน ๒,๐๔๐ กล่องๆละ ๘.๑๓ บาท/กล่อง จำนวน ๖๘ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กุมภาพันธ์ 2567จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ (หมายเลขครุภัณฑ์ 024-46-0003) หมายเลขทะเบียน กลง 56 นฐ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กุมภาพันธ์ 2567จ้างเหมาซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็ก,ฝาบ่อพัก ค.ส.ล. และฝารางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำที่ชำรุด ตำบลวังตะกู หมู่ที่ ๒,๔ และหมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กุมภาพันธ์ 2567จ้างเหมาค่าแรงเปลี่ยนปั๊มน้ำคลอรีน แพล็นท์เหล็ก 3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 (เพิ่มเติม)
แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลสุขลักษณะและจัดการบ่อกำจัดขยะให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันภัยไฟไหม้บ่อขยะ ลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชน