ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 476
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู ผลิตจากน้ำนมโคแท้ ๑๐๐% นมพาสเจอร์ไรส์ (ถุง/กล่อง) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร พร้อมหลอดสำหรับดื่ม (ทุกวันทำการ) จำนวน ๑,๒๙๒ ถุงๆละ ๖.๘๙ บาท/ถุง และนมกล่อง จำนวน ๒,๐๔๐ กล่องๆละ ๘.๑๓ บาท/กล่อง จำนวน ๖๘ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดวังตะกู ผลิตจากน้ำนมโคแท้ ๑๐๐% นมพาสเจอร์ไรส์ (ถุง/กล่อง) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร พร้อมหลอดสำหรับดื่ม (ทุกวันทำการ) จำนวน ๗,๑๒๕ ถุงๆละ ๖.๘๙ บาท/ถุง และนมกล่อง จำนวน ๑๑,๒๕๐ กล่องๆละ ๘.๑๓ บาท/กล่อง จำนวน ๓๗๕ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็ก,ฝาบ่อพัก ค.ส.ล. และฝารางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำที่ชำรุด ตำบลวังตะกู หมู่ที่ ๒,๔ และหมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ (หมายเลขครุภัณฑ์ 024-46-0003) หมายเลขทะเบียน กลง 56 นฐ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมปั๊มหอยโข่ง ขนาด 50 แรง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างเหมาค่าแรงเปลี่ยนปั๊มน้ำคลอรีน แพล็นท์เหล็ก 3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โครงการร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 1 มีนาคม 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กุมภาพันธ์ 2567
โครงการร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง23 กุมภาพันธ์ 2567