ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 589
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาค่าแรงเปลี่ยนปั๊มน้ำคลอรีน แพล็นท์เหล็ก 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2567
โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน12 มิถุนายน 2567
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กลง 56 นฐ. (หมายเลขครุภัณฑ์ 024-46-0003) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มิถุนายน 2567
จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ (หมายเลขครุภัณฑ์ 420-64-0043,420-64-0044,420-64-0045 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มิถุนายน 2567
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง6 มิถุนายน 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู ผลิตจากน้ำนมโคแท้ ๑๐๐% นมพาสเจอร์ไรส์ (ถุง) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร พร้อมหลอดสำหรับดื่ม ระหว่างวันที่ ๔ - ๒๘ มิ.ย. ๖๗ (ทุกวันทำการ) จำนวน ๑,๑๗๘ ถุงๆละ ๖.๘๙ บาท จำนวน ๖๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดวังตะกู ผลิตจากน้ำนมโคแท้ ๑๐๐% นมพาสเจอร์ไรส์ (ถุง) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร พร้อมหลอดสำหรับดื่ม (ทุกวันทำการ) จำนวน ๗,๒๗๗ ถุงๆละ ๖.๘๙ บาท จำนวน ๓๘๓ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2567