กิจกรรม วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน

22 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 21 มกราคม ของทุกปีเป็น “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู สังกัด อบต.วังตะกู จึงได้จัดกิจกรรมวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเล็ก ครูและผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนและเป็นการกระตุ้นให้ครูและผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการใส่หมวกนิรภัยให้กับเด็กเล็กมากขึ้น โดยวิทยากร ด.ต.วิภพ จีนบุบผา จาก สถานีตำรวจชุมชนตำบลวังตะกู ในการนี้ นายกจรูญ ดาราสม นายก อบต.วังตะกู กำนันมยุรีย์ ช่างเกวียน กำนันตำบลวังตะกู เจ้าหน้าที่ อบต.วังตะกู และผู้ปกครองของเด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
วังตะกูร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!