รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

1 พฤศจิกายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศ อบต.วังตะกู เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดที่มาลงทะเบียนผ่านหน่วยรับลงทะเบียน และ Mobile Application

รอบที่ 1 วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566

รอบที่ 2 วันที่ 16 - 31 ตุลาคม 2566