ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

20 พฤศจิกายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ร่วมสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2566 ภายใต้แนวคิด “หนึ่งครอบครัว หนึ่งกระทง ลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย” ซึ่งในปีนี้ ประเพณีลอยกระทงตรงกับวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ในค่่าคืนวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่่า เดือน ๑๒
องค์การบริหารส่วนต่าบลวังตะกู ภายใต้การบริหารงานโดย นายกจรูญ ดาราสม นายกองค์การบริหารส่วนต่าบลวังตะกู ร่วมกับฝ่ายบริหาร ข้าราชการ พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนต่าบลวังตะกู ฝ่ายปกครองต่าบลวังตะกู น่าทีมโดย ก่านันมยุรีย์ ช่างเกวียน ก่านันต่าบล วังตะกู ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก่านัน แพทย์ประจ่าต่าบลวังตะกู หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ต่าบลวังตะกู และประชาชนต่าบลวังตะกู ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน และส่งเสริมประเพณีลอยกระทงอันทรงคุณค่าให้คงอยู่คู่สังคมไทยต่อไป งานประเพณีลอยกระทง ที่จัดขึ้นซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ คลองเจดีย์บูชาหน้าวัดวังตะกู ต่าบลวังตะกู อ่าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง