โครงการสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ปี พ.ศ. 2566

29 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู จัดกิจกรรมในโครงการสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูอนุรักษืทรัพยากรดิน ดังนี้

1. กิจกรรมให้ความรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

2. การจัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร

3. แปลงสาธิตการปลูกพืชคลุมและบำรุงดิน

4. การทำปุ๋ยหมักอินทรัย์

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง