ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2566

10 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ด้วยจังหวัดนครปฐม ได้รับการสนับสนุนเงินจ่ายขาดกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.)จากกรมการค้าภายใน เพื่อนำไปดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือ "โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2566 จังหวัดนครปฐม" โดยรัฐช่วยเหลือค่าชดเชยส่วนต่างราคา ในอัตรากิโลกรัมละ 20 บาท ให้เกษตรกผู้เลี้ยงกุ้ง และค่าบริหารจัดการในอัตรากิโลกรัมละ 10 บาท ให้แก่ผู้รวบรวมและกระจายกุ้งที่เข้าร่วมโครงการ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!