ประกาศเรื่อง มาตรการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู

8 พฤษภาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู จึงขอประกาศ มาตรการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของเด็กและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นเขตความปลอดภัยในการขับขี่และช้อนท้ายรถจักรยานยนต์ โดยทุกคนต้องสวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งที่มารับส่งบุตร-หลาน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู ทุกครั้ง ขอให้ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

            

                                      ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖6

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง