ประกาศ เรื่อง การระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีย้ายภูมิลำเนา

 ประเภท : ผู้สูงอายุ

ประกาศ อบต. วังตะกู เรื่อง การระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีย้ายภูมิลำเนา 

โดยผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว อบต.วังตะกู จะงดจ่ายเบี้ยยังชีพตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป