รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลวังตะกู

 ประเภท : ผู้สูงอายุ